داستان

نویسنده

عنوان داستان

تاریخ انتشار

 

 

 

آبکنار، حسین

کتاب دزد

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

اگوستا، کارولین

بعد از چشمک

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

باوفا، پروین داستان سه پاره مارس 2005

پارسیپور، شهرنوش

سرگذشت نویسندهی فقیر

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

تیره گل، ملیحه

معرفیی داستانهای ترکشی 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

حسینی، علی

یک روز تنهائی

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

دوامی، خسرو

کاج

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

رادی، شیرین دخت

التهاب

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

خونه

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

زاون

خوشوقتم سالوادور کاسادا 

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

سیمائی، بهروز

بِــژی

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

شباویز، فلورا

کاچی 

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

عطائی، عزیز

جاده 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

قیطانچی، الهام

آینههای مادر 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

کارگر مقدم، بیژن

گلها را من باید میخریدم 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

باران پشت پنجره 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

مرگ یک رفیق 

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

کرافت، جان راونز

گرفتن جزمین از اعماق 

سال اول، دي 1383، ژانويه 2005

گورداین، تریسی

خروجیهای محترمانه 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

مزارعی، مهرنوش

مادام X

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

  سنگام

مارس 2005

  یک فیلم خوب

مارس 2005

  غریبهای در رختخواب من 

مارس 2005

مهاجرانی، قباد

لحظههای خاکستری 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

نقره کار، مسعود

شاعر 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

بالاي صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .