داستان
تاریخ انتشار  عنوان داستان  نویسنده 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  کتاب دزد  آبکنار، حسین 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  بعد از چشمک  اگوستا، کارولین 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005  سرگذشت نویسنده­ی فقیر  پارسی­پور، شهرنوش 
پوست کشیده­ی شب تمیزی، بکری
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  معرفی­ی داستان­های ترکشی   تیره گل، ملیحه 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  یک روز تنهائی  حسینی، علی 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005  کاج  دوامی، خسرو 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  التهاب رادی، شیرین دخت 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  خونه رادی، شیرین دخت 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005  خوشوقتم سالوادور کاسادا   زاون 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  بِــژی سیمائی، بهروز 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005  کاچی   شباویز، فلورا 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  جاده   عطائی، عزیز 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  آینه­های مادر   قیطانچی، الهام 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  گل­ها را من باید می­خریدم   کارگر مقدم، بیژن 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  باران پشت پنجره   کارگر مقدم، بیژن 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005 مرگ یک رفیق   کارگر مقدم، بیژن 
سال اول، دي 1383، ژانويه 2005  گرفتن جزمین از اعماق   کرافت، جان راونز 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  خروجی­های محترمانه   گورداین، تریسی 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  مادام X مزارعی، مهرنوش 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  لحظه­های خاکستری   مهاجرانی، قباد 
سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004  شاعر   نقره کار، مسعود 
بالاي صفحه بالاي صفحه