غرفهی آخر

برگرفته از مجموعهی
آداب صرف چای در حضور گرگ، نوشتهی شهرنوش پارسیپور
 کالیفرنیا: انتشارات تصویر و نشر زمانه، پاییز 1372 (اکتبر 1993)، صص 219 تا221.

 شهرنوش پارسیپور

سرگذشت نویسندهی فقیر

نویسندهای وجود داشت (شاید هم هنوز وجود داشته باشد) که خیلی فقیر بود، و او از این فقر خود رنج میکشید. او بسیار آرزو داشت به فقیران یاری برساند، اما در حقییقت این فقیران بودند که به او یاری میرساندند. این نویسنده یک روز مجبور شد یک جفت کفش هزار تومانی بخرد. علتش این بود که کفش آبرومندانه از این ارزانتر وجود نداشت. اما بیدرنگ متوجه شد که مردم کفشهای سه چهار هزار تومانی میخرند. در اثر این کشف به نحو شگفتانگیزی احساس حقارت کرد و کوچک شد. مدتها بعد روزی دل به دریا زد و یک جفت کفش سه هزار تومانی خرید و این درست لحظهای بود که بعضی از مردمان کفشهای هفت هزار تومانی میخریدند و شماری نیز حتا کفشهای پانزده هزار تومانی ابتیاع میکردند. نویسنده باز هم کوچک شد... و متأسفانه باز هم کوچک شد... و به اندازهی تیله شد و روزی قل خورد و در جوی آب افتاد.

سرگذشت جوی آب

این جوی در زمانهای بسیار قدیم تداوم طبیعیی جویباری به شمار میآمد که خود آن جویبار تداوم ابدیی سیلابهای البرز را در حد خود پاسخگوی بود، و آبها در شیارهای خودساختهی خویشتنِ خویش، همیشگیی حضور خویشکه در تابستان ناگهان ناپدید میشددر درازنای جویبار میرفتند تا به کرتهای سبزیی روستاهای ورامین برسند.  

سرگذشت کرتهای سبزیی ورامین

گزارشات تاریخی مدلل میدارند که این کرتهای سبزی از عصر تمدن سیالک وجود داشتهاند.

تمدن سیالک

این همان تمدنی است که شمار قابل ملاحظهای تیله برای بشریت باقی گذاشته است. به نظر میرسد که تیلهها به همراه تمدن سیالکبه مرور در زیر خاکهای تپهوار مدفون گشته و در لایههای زیرین وارد مسیر نهرها و جویبارها میشوند. این امکان هم قابل بررسی است که در هنگام حفر مسیر قنوات برخی از این تیلهها در این آبراهههای ساختهی دست انسان سقوط کرده، سپس در مسیر آب قناتها به راه میافتند.

پرسش نهایی

آیا تیله همان انسان است؟

پاسخ نهایی

آقای سردبیر من تعداد واژههای این داستان را شمردم، متأسفانه به 500  کلمهای که خواسته بودید نرسید. علت این امر اندکی بیحوصلهگی و اندکی حالت تحیر است که قوای ذهنیی مرا تحلیل میبرد. میبخشید.

تهران
25  شهریور 1370

بالاي صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .