نقد و پژوهش

نویسنده

عنوان

تاریخ انتشار

 

 

 

تیره گل، ملیحه

از "تنهائی" با هم، تا "تنهائی"...، نقد یک روز تنهائی  (علی حسینی)

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

با شعری از حافظ موسوی

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

کلاف پیچنده در گوی، نقد قصههای مکرر (بیژن بیجاری)

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

نگاهی از پشت باران، نقد یوزپلنگانی که... (بیژن نجدی)

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

واقعاً قضیه چیست؟

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

معرفیی داستانهای ترکشی 

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

بالاي صفحه

 

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .