زيبا کرباسي

جنابِ زندگی

به چپ  چپ
کدام چپ؟
به راست  راست
من یکی هرگز!
حدّ و حدّ و حدّ
ندارم! نمیدانم! نمیتوانم!
میتوانی
ماشه را درجمجمهام بتکانی جناب!
آزاد!

بالاي صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .