غرفهی آخر، ژوئن 2005 (شعر)

سه رباعیی آزاد

از علیرضا زرّین

 

رباعی یک

 

رادیو و تلویزیون و کامپیوتر

E-MAIL, CREDIT CARD،

من شاعری گیوه پوش بودم

و اکنون طرفم هست CHASE MAHATTAN

 

رباعی دو

 

هزاران سال سیطره ی کاخها و پاسداران

شاهان و امیران و بزرگان و فرمانداران

و ما که مورچگانیم و ذرّه ذرّه

crush the mountain and carry it on our shoulders

 

 رباعی سه

 

شراب ناب توانا

هوش از سرم ربود

تمام وجودم مستی می طلبید

Alas, a rich man becomes a hobo

 

Copyright 2005 Ali Zarrin

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .