غرفهی آخر، ژوئن 2005 (شعر)

علیرضا زرّین

تا ذرّهای زرّ

 

پتک می زنم و می کاوم تا شاید رگهای الماس بیابم

غوطه میخورم تا اعماق تا مرواریدی کوچک صید کنم

 

غربال میکنم و میشویم تا ذرّّهای زر در ته جام بماند

مینوشم و مدهوش میشوم تا دُردی بر پیاله بماسد

 

کم کم، ذرّه ذرّه، روز به روز مینویسم

تا شاید مصراعی شعر زاییده شود.

 

Copyright 2005 Ali Zarrin

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .