غرفهی آخر، ژوئن 2005 (شعر)

 

علیرضا زرّین

جوهر خشک

 

جوهر خشک

کاغذ چروک و چرک

مداد نتراشیده

کتابهای چاپ نشده

خوانندگان ندیده

و ناشران ناپیدا

 

امّا هنوز می نویسم و با تو حرف می زنم.

 

Copyright 2005 Ali Zarrin

 

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .