غرفهی آخر- نوامبر 2004) 

ملیحه تیره گل

تو  و من، مساحت و وسعت

 

او  در يک لحظه عَلَم می شود در من

من و تو به هم میخورد

دو نقطه ی نقل قول خط می خورد

و فعل انقلاب میکند از اطاعت فاعل

تو باز میخواهی فرار کنی از مساحت؟

من به خانه نمی روم،  هر چه می خواهی بگو!

تو خستهای

من باشد،  خسته باشم

تو مگر قهوه خانه مساحت نيست؟

من خب باشد،  با کتاب مساحتش باز می شود،  با خيابان،  با عبور و مرور

من و تو نشستهای در قهوه خانهای توی پياده رو

کتابم باز و مساحت هی  بازتر میشود

نگاه از خط برمیدارم تا سيگاری بگيرانی

در دودِ همان پُکِ اوّل،

 چشمم به پيچ و تاب دو تن می افتد

به دو چشم -- به هم تابيده، به دو دست -- به هم پيچيده

به دو لبخند که رد می شوند از حرير همديگر و رد می شوند از پياده رو

من شکافی در سقف فلک، قلم موئی بی تاب، شکل گل، حتا همان بلبلِ از مُد افتاده، زلف آشفته و خویکردهی حافظ، پنحه بر سيمهای ستار، کرالِ نهمِ بتهُون، سماعی از زنگیِ زنگ تا رومیِ روم

تو رؤيا می بافی، فکر میکنی آن حرير تا کی  ماندنیست؟  تو که ميدانی حتماً-  نماندنیست

من نه نمی دانم،  فکر میکنم لحظه که پر شد هر لحظه پر میشود

تو اما به کجا میرسد آن خط حرير؟

من فلسفه میبافی،  میخواهی بگوئی مثلاٌ امکانِ پايان، هستیِی هر لحظه را  نيستی می کند؟ گفتم که، لحظه که پر شد، هر لحظه پر می شود. اين ادامه نيست؟

تو محاجه نکن! دير وقت است ساعت هفت است

من به ساعت کاری ندارم. اما وقتِ رفتن به خانه همين حالاست

تو می خواهی بگوئی مساحت وسعت است حالا؟

من فقط می دانم که قوطی ديگر قوطی نيست و هيچ جُزئش به جاذبهی زمين جواب نمیدهد. و آدمها، آدمهای آن همه کتاب، بدجور منتظرند که ما کليد را در قفلِ در بچرخانيم

تو آدم های بد چه؟ شخصيت های پليد؟ چنگيز؟ يا مثلاً  افلاطونِ  زن ستيز؟

من آه خِنگی نکن! بد که توی وسعت، بد نمیماند!

تو باشد باشد،  میدانم  راه را بلدی حالا،  تا نوبت بعد که میدانم نمی دانم شايد ده دقيقهی ديگر باشد

تو می رود. اول او می شود بعد می رود.  دور می شود دعوا تمام می شود.

من  زلف آشفته و خویکردهی حافظ را کرال نهم بتهون را دو دستی گرفتهام وآدمهای آن همه کتاب را به نور و صدا دعوت کردهام و دارم با افلاتون میرقصم حالا

شايد

شاید که ده دقيقهی احتمالیی او تا صبح کشيده شود،

 که اکثراً می شود،

 تا نوبت بعد.  

10 مارس 2002

بالای صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .