منصور خاکسار

mansour khaksar

تک به تک شبیهاند

دریا
کدام پای قاچ شده را
به ساحل برگردانده است
که همگی در تاریکی
گرد آمدهایم
تا آب
از اضطراب بیاساید.
 
نگاه کن
چهقدر انگور از خوشه
جدا مانده است.
شرابخانهای که
همهی ابرهای مصروع را در خود حمل میکند
آه.
سیلوهای خالی
آفتاب بعدی از کدام نواحی سرمیکشد
با این پرده-دود وحشی
که واحهها را پوشاندهست
خانه را پوشاندهست
نامها را پوشاندهست
و از صدای وحشت قطع نمیشود
 
برابرم
 پوستری را در Sepulveda آویزان کردهاند
غرقه در گل
با فرشتگانی که
از ما
میخواهند
به تماشا
برویم.
میگویم:
صفهای موازی را رعایت کنید
و دائم کبریت بزنید
تا آبزدهها را
شناسایی کنیم.
 
مهره به مهره
استخوانها را بو میکشم
این کیست؟
میگوید:
مپرس
تک به تک شبیهاند
حتا رد ِ پاهاشان تغییر نکرده است
از آبخیزی که رژهی گلها را متمایز میکند
مرگ شمردنی نیست.
فقط کیسههای پلاستیکی را
اضافه کن
درست اضافه کن
از کودک
تا پیر
که با موج میروید
انگار به مراسم قربانی دعوت شدهام
با حلولی ناقص
از زندگی
به هنگامی که دقایق خاموشی را
نواختهاند
تا جهان
میلادی را
شادباش بگوید.

دسامبر 2004

بالاي صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .