ساقی قهرمان

آن دهان دیگر*

 

 

آن دهان دیگر از دست من گم است

خوابم نمیبرد

دهان لبهای نیمهوا     چشمها     تا صدای غلیظ درخشان

ناخنهای خام سرکنده     تا گردیی پستان      چشمها

تا جوی موی روی شانه     چشمها      تا گودیی کمر     تا گونه       چشمها

دهان که لبهای نیمهوا دارد

 

سینه را جلو بده از زیر سینه یک تکه از جناق سینهات را بشکنم

توی بغل مثل کودک دیوانهای بخوابانم

خوابم برد

صندلیم را گم میکنم

خوابم برد

دستم خل میشود

خوابم

صندلیم را گم کرده

 

پیراهن زیبا تنم

شال زیبا سرم

شانهی زیبا لای مو

ماتیک زیبا لبم

دستم خل میشود

خوابم نمیبرد

 

پنجهی گربهی دیوانهی زیبای دیوانه خنج به انگارههای دلم

میزند

خوابم نمیبرد

 

کجا نشسته به گریه به خنده به گریه که جایی زیر دلش درد میکند

خوابم برد

خوابم نمیبرد

* برگرفته از کتاب: ساقی قهرمان. همین، کانادا: نشر افرا + نشر پگاه، 1381 (2003)، صص 67، 68.

 

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .