غرفهی آخر

 

 شــعــر

شاعر

عنوان شعر

تاریخ انتشار

 

 

 

احمد گلی، سوسن من می شوم مارچ 2008
  از عشق من هیچ نخوانده ای هنوز جون 2007

احمدی، پگاه

تحشیه بر دیوار خانگی

 سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

آرین، کیمیا

بدون "اسکار"ام هرگز

مارس 2005

آقائی، مانا

شهادت

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

باوفا، پروین

اخم

مارس 2005

 

تابلو

مارس 2005

 

ساز شنیدنی

مارس 2005

 

شبنم

مارس 2005

 

گل سرخ

مارس 2005

 

یاقوت شکسته

مارس 2005

  چند شعر اکتبر 2005

بیگناه، روشنک

شعر چهل و چهار

مارس 2005

تیره گل، ملیحه

از بیابان به اقیانوس

مارس 2005

 

آن خط چندم منم؟

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

 

بر خشت

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

 

پوشش موقت است؟

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

 

تو و من، مساحت و وسعت

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

 

در راستهی وستوود

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

 

روایت تنگ بلور

مارس 2005

 

کناره ی تلخ

فوریه 2005

خاکسار، منصور

با دهان مرگ

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

 

تک به تک شبیه اند

فوریه 2005

 

شب آفتابی شد

فوریه 2005

 

کو آینه

فوریه 2005

خوئی، اسماعیل

غزلواره

مارس 2005

زندیان، ماندانا

تاریخ مذکر

مارس 2005

زندیان، ماندانا

دلهره هائی که غزل می شدند

مارس 2005

 

مدار صفر

مارس 2005

سیمائی، بهروز

چراغانی

فوریه 2005

طبیب زاده، علی

ای کاش من جای تو بودم

فوریه 2005

 

ساعت پنج و نیم است

فوریه 2005

 

فرو ریختن

فوریه 2005

عسگری (مانی)، میرزاآقا

پارههای یک منظره

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

فرهمند، آزاده

عطسه

فوریه 2005

 

فنجان چینی

مارس 2005

قهرمان، ساقی

آن دهان دیگر

مارس 2005

کرباسی، زیبا

تانگو

مارس 2005

 

جنابِ زندگی

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

 

شاعر آمدم

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

 

فرق

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

 

کلاژ 10

مارس 2005

 

کلاژ 8

مارس 2005

 

مَردُم

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

کلباسی، خلیل

خودرو

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

محب، رباب

پنج شعر از رباب محب

مارس 2005

  پاره ها نوامبر 2007
محمدی، شیدا چهار شعر تازه آگست 2007
معتقدی، محمود انگار مثل همیشه می 2006

موسوی، گراناز

چهارصد ضربه

سال اول، دی 1383، ژانویه 2005

نظام شهیدی، نازنین

الو

فوریه 2005

 

این جا تهران است

فوریه 2005

 

بر سه شنبه برف می بارد

فوریه 2005

 

تبعیدی

فوریه 2005

 

تنها صدای باد

فوریه 2005

 

جهان نو

فوریه 2005

 

دون ژوان

فوریه 2005

 

سه روایت از یک عکس

فوریه 2005

 

هماغوشی

فوریه 2005

نفیسی، مجید

پیش مرگینه

مارس 2005

 

شب

سال اول، آبان و آذر 1383، نوامبر و دسامبر 2004

نوری علا، پرتو دو شعر تازه ژانویه 2008
همه خانی، کوروش چهار شعر تازه فوریه 2008

یلفانی، مهری

بالشی از کلام

مارس 2005

یلفانی، مهری

جهان کوچک است

مارس 2005

یلفانی، مهری

حقیرانه شعر

مارس 2005

یلفانی، مهری

خیال باف

مارس 2005

یلفانی، مهری

رنگ عشق

مارس 2005

یلفانی، مهری

شعرهای من

مارس 2005

بالای صفحه

2005- 2014  by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .