غرفهی آخر- نوامبر 2005) 

ملیحه تیره گل

بر خِشت

سکون از جنس کِش میشود، از جنسِ کِش

اول تپش

بعد بال و پر

از فرهنگ لغت حذف تا میخواهد بشود

تپش که آمدی نامت آشیانه میشود

بال و پرم را

-- مهم نیست که خشک و پژمرده یا خیس و گِلآلوده-

از گوشه و کنارِ کِش برمیدارم

همیشه هم که نامت بر بلندترین شاخهی این همیشه سبز سبزمیشود

اما نگران نباش

همیشه گفتهام

تا آشیانهی نامت

بالهای من

پرواز را میکِشد

تپش که آمدم

راه کوتاه میشود

تپش که آمدی

نگرانِ هیچ چیز نباش

با راه همراه میشوم

تا بیافتد شکل پرواز هر دومان بر خشت.

21  ژانویه2003

بالای صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .