منصور خاکسار
با دهان مرگ

 

مثل تلویزیونی که

               مدارش را کج و کوله بستهاند

ساعت به ساعت

                   و جا به جا پخش میشود

و ذهنم را بیشتر پریشان میکند.

 

پاره اسکلتی منحصر به ستون فقرات

                                       با دهان مرگ

و سنگ تابوتی همقوارهی من.

 

چه وزنهای

            از دندهی چپم آویزان کردهاند که

                                    حتا مویرگِ زیرینِ عضلهی پشت پایم درد میکند.

  

هر چه را که از سقف عینکم میگذرد

طاقباز

      سایه میزنم

                    نقطه به نقطه

و منتظرم تا

              آن سنگ

                        فرود آید

یا

      این پاره ابری که

                    از خلال توریی پشتِ در

چارمین صبح دوشنبهی دیگر را

                                از من پنهان میکند.

لسانجلس
مارچ 2004

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .