منصور خاکسار

mansour khaksar

کو آینه

باد و
پر وُ پرواز ِ تن
برهنگی را
به کفِ آفتاب داده است.
مژه برنمیداردم
به اختیار
از خم ابرو
             و بیپردگیی چشم
و لغزش ِ ترمهای
        به کوتاهیی نفس
                             بر پستان
کو آینه
تا شکفته شود
از گلی که
           بوسه
                بر آب داده است.

ژانویهی 2005

بالاي صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .