منصور خاکسار

شب آفتابی شد

شب آفتابی شد
تا
دیوار ریخت
برهنهای که
بر خُردههای نور دل باز نمیدهد         
شبیه ماه                                      
با آرامشی که وقوع هر توفانی را
میدان میدهد                                  
چنان نزدیک...
که                   
فقط یک گام                       
و آن هم یله...                                
با بوی جنونی که در تو میبارد.
پس
بچرخ     
بچرخ         
بچرخ             
در پوستی سبز
با شیرابهای که تو را پُر کرده است
زیر رواقی که         
هیچگاه                      
به ماه                             
نیاز ندارد.                                  

ژانویهی 2005

بالاي صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .