پوشش موقت است؟
به رضا قاسمی و
چاه بابلاش
یال دَمدارِ عصر  
 اسب را عرق کرده بود
زیر پوستِ تر
ماهیچه سفت بود  
که معرفی میکرد به ساحل      شکل دویدن را
و معرفی میکرد شکل دویدن را     به شکلهای منقّش ساحل
کف روی شن تن میکشید     نقشههای سفید میکشید 
ازهمان  ِگردیی زرد     تا همین خط نازک سرخ      از مدام      مدام عرق میچکید
 
سرخی پرید 
 ساحل به سوسو رسید
ماهیچه هنوز    
 زیر پوست تر      تراوش میشد وُ میشد  وُ میلغزید
صدای نعل به دریا میرفت      تا با دریا برگردد     هی رفت وُ هی برگردید
جنس نعل را     دادستان      از مُهرهای حاشیه می پرسید      
شاهد قسم خورده بود     نشسته بود روی آن صندلی و گفته بود:      دویده بود     دویده بود     بر نقشههای سفید
دویده بود       از خط به دایره       از دایره به خط        با مُهرهای آهنی
دادستان باور نکرده بود 
هیأتِ منصفه به این جا رسیده بود که:        دویده بود       دویده بود       تا چروک پوست و لَختیی ماهیچه
و از آن جا به دفن        تا دوباره به دنیا آید  
هیأت منصفه این را ندیده بود که       موضوع رأی        دنیا را از دنیا پس گرفته بود
 
یال و خیال
مرا عرق میکند در عصرهای دَمدار
و نعل
خط و دایره را به تعویق میاندازد       با لغزشِ  پرتراوشِ  ماهیچه       در غیاباسب
 
خویشاوندی       ذره ذره       از فراز زمان؟
خویشاوندیم       یکدیگر       با ذرههای مکان؟
خویش       اتفاق میافتد       در زمان و مکان؟

ژانویهی 2003

بالاي صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .