ملیحه تیره گل

کنارهی تلخ

تا بپرسم از تو
که آینهی کولیان سرکش را
کِی، کجا، چهگونه پیدا کردی،
از کنارهی تلخ ِ شبانهات سرک میکشم
در بریدههای مهتاب
بریده بریده شتک میخوری بر دیوار و پا میکوبی ...
میله و دیوار
تا ماه
به هم میآیند
و تو پا میکوبی...
 
تو پا میکوبی...  پا میکوبی...
تا یال و شیهه
از دیوار و میله
گذر میکند
و در دوردستِ باد
میپیچد میپیچد میپیچد تا این گریوهی پرت
که من بر آن ایستادهام.
 
سرک میکشم:
آینهای در دست
از کنارهی تلخ گذر میکنی
جاپای زخم، سیمای وقت را چرکتاب میکند
و شرم زمین -- سُرختاب و گرم--
آینهات را آرام آرام، از هام ِ مِه پاک میکند.
چرکتاب که حتماٌ میکند
پاک؟ نمیدانم تا کجاها میکند یا اصلاٌ نمی ...

اکتبر 1987

 

بالاي صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .