خلیل کلباسی
از کتاب در دست انتشار
هزار و یک بلوط

خودرو

بیوقفه رانده‌ام
تند و يكنواخت
ميان خطوط موازى و منقطع
و جهان را در آينهی پرازدحامش
پائیدهام
با او جهان شتابناك بوده ‌است
و هستى
ميان من و پدال
بلاتكليف
خیره در گلگيرهاي براقش
چهل سال پيش
سرمای کوچه ذوب شد
وقتی که Hillman
از پشت خواب كوچه‌ پيچيد
سی سال پيش
من بازگشتم از چهارباغ
در صندلی‌هاى يك Fiat
با اطﻼعات كودكان و خاطرات برادران اميدوار
و تنم در شهوت جنگلهاى آمازون
و زنان برهنه‌اش
گر كشيد
بیست سال پيش                                                                    
درون "پيكان"اش
من گرفتار شدم
در پشت دسته‌های مردان ریشو
با بيرق و عَلم‌هاى رنگى
و سينه‌هاى سرخ و پيرهن‌هاى پارهی مشكى
با او جهان
در سرعت مجاز گذشته ‌است
در بزرگراههايى كه نامشان در خاطرم نمانده است
با او من
از زمان سبقت گرفته‌ام
و با سرعت غيرمجاز
بارها
خروجىی "خانهی دوست" را رد كرده‌ام 
بیوقفه همچنان میرانم
تند و يكنواخت
و
بلاتكليف

بالاي صفحه

2004 by Maliheh Tirehgol. 

To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com

This page was last updated on 09/16/2016 .