کارنامهی زیبا کرباسی

تنظیم ملیحه تیره گل

 

زیبا کرباسی سال 1353 در تبریز به دنیا آمد. او تمرین با وزن و قافیه را از همان کودکی نزد غزلسرای شهیر، محمد حسین شهریار آغاز کرد. در سیزده سالگی به همراه خانواده از ایران خارج شد. در همان سالهای اول اقامت خود در شهر نیوکاسل انگلستان با محمد علی مهمید و دکتر صبری تبریزی آشنا شد و به همراه چند تن دیگر گروه فرهنگیی سپنتا را بنیان گذاشتند. اولین شعرخوانیاش  در شانزده سالگی به همراه سیاوش کسرایی در شهر دارهام برگزار شد. در همان زمان با نشریاتی چون دوست مردم و اُدلاراُ لکهسی که به سردبیریی محمد علی مهمید منتشر میشد، همکاری میکرد. تحصیلات او در رشته نقاشی بود که به پایان نرساند. در همان دانشکده به مدت سه سال به تدریس بالهی مدرن و رقص گرجی اشتغال داشت که با کوچ خانواده به شهر لندن به آن نیز پایان داد.

 

آشناییی او با ژاله اصفهانی نیز در اوان ورودش به لندن اتفاق افتاد که قریبِ دوسال شعرهایش را برای او میخواند و از تجربهاش سود میبرد.  در همین زمان سیمین بهبهانی در شب شعرخوانیی خود، که در لندن برگزار شد، با خوانش و تحلیل شعری از زیبا کرباسی که از ویژه نامهی شعر سعید یوسف گزین کرده بود، به تشویق و معرفیی وی پرداخت و همین توجه مسئولانه باعث دلگرمیی شاعر شد و دفترهای شعر خود را با نامهای کژدم در بالش (با مقدمهی اسماعیل خویی)، و با ستارهای شکسته بر دلم، که حاصل هشت سال سرودن وی بود، به دست نشر سپرد. انتشار همین دو دفتر، با توجه مخاطبان شعری، به ویژه منتقدان ادبی، روبهرو شد، و پس از آن زیبا کرباسی به عنوان شاعری حرفهای، دفترهای بعدیی شعر خود را با نامهای دریا غرق میشود، جیز و کُلاژ منتشر کرد.

 

شعرهای کرباسی و مقالاتی که تاکنون دربارهی آثارش نوشته شده، در نشریات فارسی زبان زیر به چاپ رسیدهاند: ویژهی شعر، بررسی کتاب، سیمرغ، کاکتوس، شهرزاد، فرهنگ شناخت، مکث، الف بامداد، خط ، نامهی کانون نویسندگان ایران در تبعید، پر، آفتاب، سنگ، هوا در تبعید، پژواک ایران، آوای زن، کتاب شعر، هشت مارس، قلم، کانون لندن، شهروند، کیهان لندن، نیمروز و گردون.

 

زیبا کرباسی با شرکت فعال در جشنوارههای جهانیی شعر، به عنوان یک شاعر ایرانی معرفی شده و ترجمهی شعرهای او در نشریات و آنتولوژیهای سایر زبانها، مانند مادیر تانگ، کراسینگ دِ بُردر، آرتری، ایندکس، مُدرن پوئتری، تاسگاتوری، سِی بَل، آیریش تایمز به چاپ رسیده است. آثار این شاعر تاکنون به زبان های انگلیسی، آلمانی، لهستانی، هلندی، سوئدی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی ترجمه شده است.

 

زیبا کرباسی از کوشندگان پیگیر در حرکتهای مربوط به احقاق حقوق زن ایرانی است. در این راستا میتوان از همکاریی پیگیر او جهت شکل گیریی سازمان زنان هشت مارس و کمیتهی زنان ضد سنگسار نام برد.

 

زیبا، از سال 1998 عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، و انجمن قلم ایران در تبعید است.او سال 2002 به عنوان یکی از نمایند گان انجمن قلم در تبعید، در نشست سالانهی انجمن جهانیی قلم شرکت کرد؛ و سال  2004 به عنوان دبیر روابط بین الملل در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید برگزیده شد.

 

افزون بر نقد و نظرهایی که دربارهی شعر زیبا کرباسی در این شمارهی غرفهی آخر میخوانید، چند متن دیگر هم در همین زمینه نوشته شده که دسترسی به آنها برای این ویژهنامه، ممکن نشد. نام و نشان آنها عبارت است از:

1- دکتر محمود خوشنام( دومقاله) با نامهای شعری که سپید می روید و از همه جا سنگ می بارد؛ هر دو در روزنامهی کیهان لندن.

2- حمید رضا رحیمی ( چهار مقاله) دربارهی همهی دفترهای زیبا جز کلاژ، در نشریهی ادبیی بررسی کتاب و مجلهی جوانان، امریکا.

3- دکتر رامین احمدی ، دربارهی دفتر کژدم در بالش، با نام پنج پروانه و یک کژدم در گاهنامهی پر، امریکا.

4- کیومرث نویدی. مقالهای  در روزنامهی دیدار، لندن.

5- لادن لاجوردی، (دو مقاله) در مجلهی آوای زن، سوئد.

* نقد و سخنرانیی دکتر ماشاالله آجودانی دربارهی دفتر کژدم در بالش، در کتابخانهی مطالعات ایرانی، لندن.

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .