غرفهی آخر- ژوئن 2005

علیرضا سیفالدینی

درباره ی کُلاژ 2 *

سرودهی زیبا کرباسی

 

من برای اين که نظرم را درباره ی شعرهای اين شاعر بنويسم، نيازبه فرصت بيش تری دارم از يک طرف و،اين که هر چند از سال پنجاه ونه شعرمی نويسم، خودم را منتقد شعر نمی‌دانم ازطرف ديگر. پس آن چه می نويسم نظر يک خواننده شعراست.


 آنچه من وقتی شروع به خواندن اين شعرکردم ديدم،انديشه بود.انديشه ای متهور که می تواند به راحتی همان کاری را بکند که شعرناب می کند وآن هم هراساندن اشياست.اشيا ازکسانی که می‌هراسند قهر می‌کنند.اما برای شاعر متهور نه  تنها کوچه می دهند، بلکه با هم می‌آميزند تا آنچه شاعر اراده می کند،آفريده شود. و درعين حال دراين بده بستان ميان تهورشاعر وکلمات، شاعر ازشيفتگی کلمات به نفع ارايه داده های بومی و فردی بهره می برد.  ترکيب جنبه ی شهوانی و سياسی  در شعر او بيانگر همين نظر است. چرا در زمانی که همه خودشان رادراتاق خواب حبس کرده اند او بيش ازآن چه تصورمی شود به بيرون سرک می کشد؟ اوازاين طريق شعررا تعريف می کند.شعر او با:1- شعريت کلمات2- حس مسؤليت در قبال انسان. تعريف می شود. آيا به افعال اين شعر دقت کرده ايد؟ ماضی نقلی ، حال، ماضی استمراری، ماضی بعيد، حال:

 

زيرسنگ هم که لرزيده بودم...

حتی وقتی ناخن هايم رامی کشيديد...
هلم می داديد به سوی دار...
من اين جا با
پای خودم راه می افتادم می رفتم پای ميز قمار
دار وٌ ندارم را می باختم...


 يعنی زمان هر دو گذشته است. چرا؟ چون او دارد شعرمی‌نويسد.بيانيه‌ی سياسی نيست. والبته ( کلاژ)است. کنارهم چيدن اين وقايع. و آن چه اين وقايع را مثل حلقه در بر می‌گيرد زمان حال است(ساختار) در زمان حال اين شعرچه مسايلی مطرح می‌شود؟آثاربه جامانده ازحوادثی که بعدا می آيد. ازطرفی، تکرار متفاوت افعال
يادآور کارها ی دکتر براهنی و استفاده ازترکيب هايی نظير( نبوده‌ای را کشته‌ايد) يادآور آثار دکتر رويايی است.اما اين را شکلی ازتاثير پذيری بايد به حساب آورد. چراکه اگرهم شاعر گوشه چشمی به شعر شاعران معاصر و در عين حال مدرن داشته باشد، کاربردی است ابزاری . به دليل اين که اجرا ديناميک است. و ما بيش ازآن که تئوری را ببينيم، جنون را می بينيم. جنونی که از يک سو برخاسته از وقايع درون شعر و از سوی ديگرسازنده ی شعراست. من ، زيبا را وقتی خواندم ياد آخماتووا و همين طور فروغ افتادم.اما زيبا بر تهور خود، که شبيه آن دواست، شور شمسانه راهم افزوده است. به او که صاحب اين شور وشعور و شجاعت است تبريک می گويم و نخواهم بخشيد کسی را که حرف های مرابه صرف آذربايجانی بودنم بپذيرد. چون حقيقتا زيباشاعراست وخواندنی .


مهر1383

 

* برگرفته از سایت خوخانف (یاشار احد صارمی)

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .