حسین فدوی

مهرنوش مزارعى در سال ۱۳۳۰ در شهر تهران به دنيا آمده و بيشترين سالهاى كودكى و نوجوانیاش را در شيراز و بنادر جنوب ايران گذرانده است. او يكسال پس از انقلاب يعنى ۱۳۵۸ براى ادامه تحصيل در رشته كامپيوتر به آمريكا رفته و هم اكنون نيز مقيم آنجاست. وى در سال ۱۹۹۱ فصلنامهی ادبىی فروغ را جهت معرفىی ادبيات زنان بنيان و تا سال ۱۹۹۳ آن را منتشر ساخت. از اين نويسنده تاكنون سه مجموعه داستان در خارج از كشور به چاپ رسيده كه او را به اعتقاد عدهاى در زمره نويسندگان قابل تأمل دههی هفتاد جاى مى دهد. اين آثار عبارتند از: بريده هاى نور، با پيشگفتارى از منيرو روانى پور ۱۹۹۴ لس آنجلس ، كلارا و من، ۱۹۹۹ لس آنجلس، و خاكسترى، ۲۰۰۲ لس آنجلس . غريبهاى در اتاق من برگزيدهاى است از سه كتاب قبلىی خانم مزارعى كه سال ۸۲ توسط نشر آهنگ ديگر در تهران منتشر شد. البته بيشتر داستانهاى اين كتاب از مجموعهی آخر او، يعنى خاكسترى، انتخاب شده است. اين داستانها روايت انسان امروز است. انسانى كه در گوشهاى از اين جهان هستى زندگى مى كند و حالات و احساسات خود را در ديگر جست وجو مى كند. حضور زنان، على الخصوص زنان مهاجر و احوالات آنان در اين داستانها، كاملاً مشهود است. در اين مجموعه غالباً موقعيت و وضعيت يك زن مورد بررسى قرار مى گيرد، زنى كه مهاجرى از كشور ديگرى است. كسى كه در پيلهی تنهايىی خود به سر مى برد، آدم هايى كه در گذشته فرهنگى و انسانى خود زندگى مى كنند و در پى بازگشت به آن اند. در اين داستانها به زمينه هاى سياسى مهاجرت پرداخته نمى شود بلكه هر چه هست انسان است و درونيات او. انسانى كه با جهان بيرون در تعامل است و در پى شناخت و پذيرش آن است. به طور مثال در داستان غريبه اى در اتاق من كه نام كتاب نيز برگرفته از آن است، اين فضا حضورى پررنگ تر مى يابد و به گونه اى تمثيلى است از زندگى زنانى كه هستى خود را تسليم سرنوشت محتوم و محكوم خود مى كنند. داستانهاى مزارعى تصويرگر زندگى زنانى است كه با رجوع به خود سعى در بازنمايى وجه فراموش شده خود دارند، وجهى كه در غالب زنان داستان يا بيرون از آن مشترك است. گاهى اين تصويرگرى به صورت خاطره روايت مى شود و فرم خاطره مى گيرد مثل داستان سنگام در مجموع داستانهاى اين مجموعه با نثر و پرداخت يك دست خود، موقعيت هاى متفاوتى از زندگى آدمهايى است كه يا از تنهايى مى گريزند و نسبت به آن واكنش نشان مى دهند يا حضور و وجود خود را در گوشه اى از جهان مزه مزه و تجربه مى كنند. در اين داستانها بى آنكه شعارهاى فمينيستى داده شود در لايه هاى زيرين خود، حرفهاى جدى در اين زمينه دارد.

 

* برگرفته از سایت روزنامهی ایران، ویژهی 3، شنبه 19 در 1383، برابر با 8 ژانویهی 2005

 

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .