ويژهنامهی مهرنوش مزارعی

کارنامه

on-mehrnoosh/050224_la-womenmigrant.shtml

درباره ی سنگام (1)

درباره ی سنگام (5)

درباره ی مهرنوش مزارعی

داستان های مهرنوش مزارعی

درباره ی سنگام (6)

چهره ی نمونه ای ی زن

گویه های سکوت در داستان های مهرنوش مزارعی

یک نامه درباره ی مجموعه داستان خاکستری

و زن می گوید من ...

داستان های یک زن شاغل

خاکستری ی بوسه و آبی ی خلاقیت

درباره ی سنگام (4)

حس روشنی که از دیدن نمی هراسد

مروری بر مجموعه داستان غریبه ای در اتاق من

درباره ی سنگام (3)

درباره ی سنگام (2)

درباره ی سنگام (7)

عبور از دیوارهای فرهنگی

مروری بر غریبه ای در اتاق من ...

 

 

 

 

ويژهنامهی زیبا کرباسی

کارنامه

منظومه ی ویرانی

تأملی در شعرهای زیبا کرباسی

کی رها می شویم

نامه ای از نیلوفر بیضائی

زیبا کرباسی، شاعری در برابر صبر تاریخی

زیبای شاعر

بحرانِ تن - متن - من

تیراژه ی شعر در آسمان تیره ی غربت

شاعر شعر نمي‎‎نويسد که ترا و مرا خوش بيايد يا بيازارد

از آدم هائی که ....

زاویه ها، ذره بین ها، ظرفیت ها، و ظرف ها در شعر زیبا کرباسی

خوانوشتاری در یک تنانگی

شعر صراحت، شعر برهنگی

یکی، یکه در تکه، ...

چهار خوانش بر چهار شعر

نگاهی به شعرهای زیبا کرباسی

چون صورتگر چین

درباره ی یک شعر

درباره ی کلاژ 2

درباره ی کلاژ (2) سروده ی زیبا کرباسی

بازنمائی ی زن در شعر زیبا کرباسی

شعر سبز زیبا کرباسی

درباره ی جیــز